ماهی های زیادی کشف شده که دندان هایی شبیه به دندان های انسان ها دارند اما این ماهی که به تازگی سید شده دارای دندان هایی بسیار شبیه به دندان های انسان می باشد .